About

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11

ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม ๙ ราชมงคลยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน (RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development)

โลโก้ (Logo)

ใช้ดอกบัว สื่อถึงความเป็น มทร.ธัญบุรี กลีบดอกบัวบาน 9 สี สื่อถึง 9 มทร. ก้านบัวมีแทรกความเป็นเทคโนโลยีให้ดูมีความทันสมัย ยวัตกรรม มีลูกโลก สื่อถึง International ใน CON

สัตว์นำโชค (Mascot)

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เหตุผลโดยมีมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่ดำเนินการศึกษารับปริญญาเป็นนิติบุคคลเพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดำเนินกิจการโดยอิสระสามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัวและมีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้นสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่ง ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยให้ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

          ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งได้มีเครือข่ายดำเนินงานร่วมกันในหลายกิจกรรม อาทิการจัดการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ รวมถึงการวิจัยและบริการวิชาการ โดยเฉพาะการจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา และหมุนเวียนความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าภาพ ดังนี้

1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

          สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม ๙ ราชมงคลยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน (RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development)” ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ คือ การบรรยายพิเศษ (Guest Speakers / keynote speakers) การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวในส่วนของกิจกรรมการจัดนิทรรศการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม โดยได้นำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป

Session ระดับนานาชาติ โดยแบ่งออกเป็น 9 session

  • Session 1. Digital Technology
  • Session 2. Technology and Innovation for Engineering
  • Session 3. Medical Science and Herb
  • Session 4. Nanotechnology and Applied Materials
  • Session 5. Business administration and Economics
  • Session 6. Humanity and Social Science
  • Session 7. Visual Information Processing and Color Vision
  • Session 8. Composite Materials and Technologies
  • Session 9. Food Innovation and Smart Farm

9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
 www.rmutt.ac.th
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Rajamangala University of Technology Krungthep
www.rmutk.ac.th
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Rajamangala University of Technology Tawan-ok
 www.rmutto.ac.th
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
www.rmutp.ac.th
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Rajamangala University of Technology Rattanakosin
www.rmutr.ac.th
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Rajamangala University of Technology Lanna
www.rmutl.ac.th
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Rajamangala University of Technology Srivijaya
www.rmutsv.ac.th
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
www.rmutsb.ac.th
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Rajamangala University of Technology Isan
www.rmuti.ac.th