กำหนดการสำหรับบทความฉบับสมบูรณ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) และบทความในวารสาร

วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 ก.ย. 64 เปิดรับบทคัดย่อ
1 พ.ย. 64 สิ้นสุดการรับบทคัดย่อ
15 ธ.ค. 64 ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ
16 ธ.ค. 64  – 15 ม.ค. 65 เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ สำหรับตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) กรณีส่งตีพิมพ์ในวารสารให้ส่งหลังจากผ่านการนำเสนอแล้ว เข้าระบบ ระหว่างวันที่ 21 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
15 ม.ค. 65 สิ้นสุดการรับทความฉบับสมบูรณ์
1 มี.ค. 65 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) แล้ว
1 เม.ย 65 ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์สำหรับตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)
2 – 20 เม.ย. 65 ชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความ (อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า)
20 เม.ย. – 18 พ.ค. 65 ชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความ (อัตราค่าลงทะเบียนทั่วไป)
1 พ.ค. 65 ประกาศลำดับการนำเสนอ
10 – 15 พ.ค. 65 ผู้นำเสนออัปโหลดไฟล์ Microsoft PowerPoint (นำเสนอไม่เกิน 10 นาที) ที่ Google Drive
18 – 20 พ.ค. 65 วันงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
21 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ หลังจากผ่านการนำเสนอแล้ว เข้าระบบ สำหรับตีพิมพ์ในวารสารแนบท้ายตาราง  โดยผ่านการรีวิวให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละวารสาร