หน้าหลัก
Pages from ABSTRACT BOOK Eng Final
Pages from AW สูจิบัตร RMUT CON แก้ไข-2
Pages from การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ผู้ที่มีความประสงค์ชำระเงิน
สำหรับการนำเสนอบทความ (Onsite) การส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ และผู้เข้าร่วมงานทั่วไป
**ขอความกรุณา walk-in ดำเนินการชำระเงิน
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ จุดลงทะเบียน เท่านั้น**

รูปแบบการนำเสนอภาคโปสเตอร์และการประกวดสิ่งประดิษฐ์

1. ผู้นำเสนอผลงานทำโปสเตอร์ในแนวตั้ง ขนาด 90x120 เซนติเมตร
2. สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษรควรมีขนาดพอเพียงที่จะอ่านได้ใน ระยะ 1 เมตร โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี) และหน่วยงานที่สังกัด, ความเป็นมา, จุดเด่น, ความเป็นนวัตกรรม, ประโยชน์ของผลงาน, แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น
3. สามารถติดตั้งโปสเตอร์และนำผลงานสิ่งประดิษฐ์มาจัดแสดง (เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์) ได้ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15:00 - 17:00 น.
4. กำหนดการ และช่วงเวลา ที่ผู้นำเสนอผลงานต้องอยู่ประจำโปสเตอร์ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

**หมายเหตุ คณะกรรมการจัดงานของสงวนสิทธิ์การนำเสนอและเผยแพร่ในทุกลักษณะสำหรับผลงานที่ไม่ได้ส่งตามขั้นตอนดังกล่าว ทันตามเวลาที่กำหนดจะไม่มีการพิจารณาคืนเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ

ภายใต้แนวคิด “๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development)

  • Session 1. สาขามนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
  • Session 2. สาขาเกษตรศาสตร์
  • Session 3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • Session 4. สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์
  • Session 5. สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
  • Session 6. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • Session 7. งานประจำสู่งานวิจัย

 

 
 
 

สถานที่จัดประชุม Royal Cliff Grand Hotel พัทยา