มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ

ภายใต้แนวคิด “๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development)

  • Session 1. สาขามนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
  • Session 2. สาขาเกษตรศาสตร์
  • Session 3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • Session 4. สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์
  • Session 5. สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
  • Session 6. สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  • Session 7. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • Session 8. งานประจำสู่งานวิจัย
รายละเอียดหัวข้อการบรรยาย.

รอกำหนดการ.

ห้อข้อ 1ห้อข้อ 2ห้อข้อ 3

Coming Soon...