มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ

ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม ๙ ราชมงคลยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน (RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development)”

  • Session 1. สาขามนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
  • Session 2. สาขาเกษตรศาสตร์.
  • Session 3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • Session 4. สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์
  • Session 5. สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
  • Session 6. สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
  • Session 7. งานประจำสู่งานวิจัย
  • Session 8. งานวิชาการเพื่อตอบโจทย์เชิงพื้นที่
  • Session 9. วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายละเอียดหัวข้อการบรรยาย.

รอกำหนดการ.

ห้อข้อ 1ห้อข้อ 2ห้อข้อ 3

XXXXXX