รายชื่อวารสาร

 

ที่ ชื่อวารสาร ISSN เจ้าของ กลุ่ม สาขา ฐานเว็บไซต์ จำนวน
บทความที่รับ
1. Energies 1996-1073 Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) Q1
(IF 2.707)
– Energy
– Engineering
– Mathematics
Scopus (SJR) ส่งได้ไม่จำกัดจำนวน
2. Current Applied Science and Technology 2586-9369 สจล. Scopus Biotechnology, Environmental Science, Agricultural Technology, Food Science and other fields related to Applied Science and Technology Scopus 10 บทความ
3. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ (Journal of Safety and Health) 1905-8160 มสธ. TCI 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ThaiJo2.0 8-10 บทความ
4. Thai Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2465-5309 สจล TCI 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี OJS 10-20 บทความ
5. Progress in Applied Science and Technology 2229-1547 มทร. ธัญบุรี TCI 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี OJS 10-20 บทความ
6. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี 1685-5280 มทร. ธัญบุรี TCI 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี OJS 10-20 บทความ
7. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1686-8420 มทร. ธัญบุรี TCI 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ThaiJo2.0 20-30 บทความ
8. RMUTT Global Business and Economics Review เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1905-8446 มทร. ธัญบุรี TCI 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ OJS 2 บทความ
9. วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2351-0579 มทร. ธัญบุรี TCI 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ OJS 2 บทความ
10. วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ 2351-0285 มทร.ธัญบุรี TCI 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ OJS 2 บทความ (มีค่าตีพิมพ์ 2,500 บาท)
11. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1906-6627 มทร.ศรีวิชัย TCI 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ThaiJo2.0 10 บทความ
12. วารสารวิชาการและงานวิจัย มทร.พระนคร 1906-0432 มทร.พระนคร TCI 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ThaiJo2.0 8 บทความ
13. วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร 2539-5963 มทร.พระนคร TCI 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14. วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ 1906-0874 มทร.กรุงเทพ TCI 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ThaiJo2.0 10 บทความ
15. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1906-1889 มทร.ตะวันออก TCI 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ThaiJo2.0 5 บทความ
16. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2286-6922 มทร.ตะวันออก TCI 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJo2.0 5 บทความ
17. วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ 2651-1940 มทร.สุวรรณภูมิ TCI 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ThaiJo2.0 10 บทความ
18. วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 2651-1940 มทร.สุวรรณภูมิ TCI 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJo2.0 10 บทความ
19. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2408-1221 มทร.อีสาน TCI 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJo2.0 10 บทความ
20. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2672-9334 มทร.อีสาน TCI 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ThaiJo2.0 10 บทความ
21. วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ 2229-1598 มทร.รัตนโกสินทร์ TCI 2 มนุษยศาสตร์และเทคโนโลยี ThaiJo2.0
22. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2465-4248 มทร.ล้านนา TCI 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ThaiJo2.0 10 บทความ
23. วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา 2672-9261 มทร.ล้านนา TCI 3 มนุษยศาสตร์และเทคโนโลยี ThaiJo2.0 10 บทความ
24. วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม 2586-8500 มทร.ล้านนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ThaiJo2.0 ไม่จำกัด
25. วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2586-8286 มทร.ล้านนา มนุษยศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่จำกัด
26 Journal of Science and Agricultural Technology (JSAT) 2730-1532 มทร.ล้านนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ThaiJo2.0
Google scholar
DO
ไม่จำกัด (รับเฉพาะบทความภาษาอังกฤษ)
27 วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2630-0970 (Print)
2651-155X (Online)
เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ TCI 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ OJS 2 บทความ (มีค่าตีพิมพ์ 3,000 บาท)
28 วารสารเครือข่าย วิศวกรรมไฟฟ้า 2586-8780 เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ThaiJo2.0 10 บทความ

หมายเหตุ: เล่มรายงานสืบเนื่องจากการประชุม จะเผยแพร่หลังงานประชุมในรูปแบบออนไลน์การประชุม online proceeding ในรูปแบบไฟล์ pdf ผ่านทางเว็บไซต์