VTR RMUTCON 2019 ข้อมูลเกี่ยวกับงานประชุม
24/07/2019

พิธีเปิดงานราชมงคลวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (RMUTCON2019)

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
“วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจสังคม”
(Creative Innovation and Technology for Sustainable Agriculture)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ได้แก่ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี, ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของมหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ และ ดร.ไฉน น้อยแสง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจสังคม” (Creative Innovation and Technology for Sustainable Agriculture) ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเป็นเวทีสําหรับนักวิจัยในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองในด้านวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นองค์ความรู้ ที่มีความสําคัญในการสร้างประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจทั่วภูมิภาคของประเทศ ตามนโยบายรัฐสู่ความมั่นคงและยั่งยืน โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “บทบาทมูลนิธิโครงการหลวงในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม”

Comments are closed.