การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

ระหว่างวันที่ 24 -26 กรกฎาคม 2562
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมกับทีมผู้บริหาร ได้แก่ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี, ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของมหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ และ ดร.ไฉน น้อยแสง ได้เข้าร่วมนิทรรศการจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจสังคม” (Creative Innovation and Technology for Sustainable Agriculture) ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้คัดเลือกผลงานวิจัยเด่นที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีระดับชาติ นานาชาติ และเป็นผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ เพื่อมาจัดแสดงภายในบูธของ มทร.ธัญบุรี ทั้งหมด 3 ผลงาน ได้แก่

1. ผลงาน : การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ส้มซ่าเชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถื่นอย่างยั่งยืน
เจ้าของผลงาน : ดร.ไฉน น้อยแสง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
2. ผลงาน : เครื่องควบคุมเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เพื่อการบำบัดกล้ามเนื้อ
เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ผลงาน : วิธีการเตรียมฟองอากาศขนาดเล็กในน้ำ เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาโดยใช้แสง
เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Comments are closed.