VTR RMUTCON 2019 ข้อมูลเกี่ยวกับงานประชุม
24/07/2019
งานราชมงคลวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (RMUTCON2019)
26/07/2019

พิธีมอบรางวัลและพิธีมอบธงเจ้าภาพ ในงานราชมงคลวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (RMUTCON2019)

พิธีมอบรางวัลและพิธีมอบธงเจ้าภาพ ในงานราชมงคลวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (RMUTCON2019)

พิธีมอบรางวัลและพิธีมอบธงเจ้าภาพ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
“วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจสังคม”
(Creative Innovation and Technology for Sustainable Agriculture)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดี ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนรับธงเจ้าภาพการจัดการประชุมวิชาการในครั้งต่อไป พร้อมกับทีมผู้บริหาร ได้แก่ ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดี, ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของมหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ และ ดร.ไฉน น้อยแสง ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้นำการแสดงชุดงานอริยะธรรมล้ำค่า มรดกศิลปะถิ่นสยาม จากทีมนักแสดงนาฏศิลป์ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและพิธีมอบธงเจ้าภาพในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจสังคม” (Creative Innovation and Technology for Sustainable Agriculture) ซึ่งในปีนี้ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Comments are closed.