การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11

และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4

ภายใต้แนวคิด “๙ ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
(RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development)

 

โลโก้ (Logo)

ใช้ดอกบัว สื่อถึงความเป็น มทร.ธัญบุรี กลีบดอกบัวบาน 9 สี สื่อถึง 9 มทร. ก้านบัวมีแทรกความเป็นเทคโนโลยีให้ดูมีความทันสมัย ยวัตกรรม มีลูกโลก สื่อถึง International ใน CON

สัตว์นำโชค (Mascot)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เหตุผลโดยมีมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่ดำเนินการศึกษารับปริญญาเป็นนิติบุคคลเพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดำเนินกิจการโดยอิสระสามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัวและมีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษา ดังนั้นสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่ง ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยให้ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

        ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งได้มีเครือข่ายดำเนินงานร่วมกันในหลายกิจกรรม อาทิการจัดการเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การประกันคุณภาพ รวมถึงการวิจัยและบริการวิชาการ โดยเฉพาะการจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา และหมุนเวียนความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าภาพ ดังนี้ 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

        สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม ๙ ราชมงคลยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน (RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development)” ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ คือ การบรรยายพิเศษ (Guest Speakers / keynote speakers) การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ การจัดนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

หัวข้อกลุ่มการนำเสนอผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร์

ระดับชาติ โดยแบ่งออกเป็น 9 session ดังนี้

 • Session 1. สาขามนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
 • Session 2. สาขาเกษตรศาสตร์
 • Session 3. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 • Session 4. สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์
 • Session 5. สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
 • Session 6. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • Session 7. งานประจำสู่งานวิจัย

หัวข้อหัวข้อการประกวด ในงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4  (4th RMUT Innovation Awards 2022)

ประเภทผลงาน  อาจารย์ และบุคคลทั่วไป

 1. กลุ่ม A นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 2. กลุ่ม B นวัตกรรมด้านพลังงาน /สิ่งแวดล้อม/ความปลอดภัย
 3. กลุ่ม C นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร
 4. กลุ่ม D นวัตกรรมด้านการแพทย์และสมุนไพร
 5. กลุ่ม E นวัตกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 6. กลุ่ม F นวัตกรรมงานสร้างสรรค์และศิลปกรรม
 7. กลุ่ม G นวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้

ประเภทผลงาน  นักศึกษา

 1. กลุ่ม H ผลงานด้านวิศวกรรมศาสตร์
 2. กลุ่ม I ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/การแพทย์แผนไทย
 3. กลุ่ม J ผลงานด้านเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
 4. กลุ่ม K ผลงานด้านศิลปะและการออกแบบ

9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Rajamangala University of Technology Thanyaburi
 www.rmutt.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Rajamangala University of Technology Krungthep
www.rmutk.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Rajamangala University of Technology Tawan-ok
 www.rmutto.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
www.rmutp.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Rajamangala University of Technology Rattanakosin
www.rmutr.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Rajamangala University of Technology Lanna
www.rmutl.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Rajamangala University of Technology Srivijaya
www.rmutsv.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
www.rmutsb.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Rajamangala University of Technology Isan
www.rmuti.ac.th