VTR RMUTCON 2019 ข้อมูลเกี่ยวกับงานประชุม

รายละเอียดงาน https://rmutcon2019.rmutl.ac.th/th/ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง มีภาระกิจร่วมกันตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพุทธศักราช 2548 ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยตระหนักถึงความสำคัญของการนำองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันกับนานาประเทศ ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจและภารกิจร่วมกันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง จึงมีการจัดงานประชุมวิชาการร่วมกันในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั้ง 9 แห่ง โดยหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นเวทีในการแปลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สู่สังคมภายนอก ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

ประเภทของการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ แบ่งเป็น 3 ส่วน

1)   การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ผู้นำเสนอ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา)

–    การนำเสนอในภาคบรรยาย (Oral presentation)

–    การนำเสนอในภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)

หมายเหตุในระดับนานาชาติ จะให้ทางคณะเป็นผู้จัดงานร่วมโดยจัดเป็น special topic

2)   การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

–    การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับบุคคลทั่วไป

–    การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับอุดมศึกษา

3) นิทรรศการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่ง และหน่วยงานภาคี)

24/07/2019

VTR RMUTCON 2019 ข้อมูลเกี่ยวกับงานประชุม

Duis porttitor vel, eros. Mauris nec adipiscing elit. Nam sed porta eget, neque. Pellentesque fringilla neque quis blandit venenatis.
14/07/2019

พิธีเปิดงานราชมงคลวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (RMUTCON2019)

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจสังคม” (Creative Innovation and Technology for Sustainable Agriculture) วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]