การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12

และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11

รูปแบบการนำเสนอภาคโปสเตอร์และการประกวดสิ่งประดิษฐ์

1. ผู้นำเสนอผลงานทำโปสเตอร์ในแนวตั้ง ขนาด 90×120 เซนติเมตร
2. สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษรควรมีขนาดพอเพียงที่จะอ่านได้ใน ระยะ 1 เมตร โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย
ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี) และหน่วยงานที่สังกัด, ความเป็นมา, จุดเด่น, ความเป็นนวัตกรรม, ประโยชน์ของผลงาน, แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น
3. สามารถติดตั้งโปสเตอร์และนำผลงานสิ่งประดิษฐ์มาจัดแสดง (เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์) ได้ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15:00 – 17:00 น.
4. กำหนดการ และช่วงเวลา ที่ผู้นำเสนอผลงานต้องอยู่ประจำโปสเตอร์ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

**หมายเหตุ คณะกรรมการจัดงานของสงวนสิทธิ์การนำเสนอและเผยแพร่ในทุกลักษณะสำหรับผลงานที่ไม่ได้ส่งตามขั้นตอนดังกล่าว ทันตามเวลาที่กำหนดจะไม่มีการพิจารณาคืนเงินค่าสมัคร