ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน
ที่ได้รับรางวัลจากการส่งบทความ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
เข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
“วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจสังคม”
(Creative Innovation and Technology for Sustainable Agriculture)

ระหว่างวันที่ 24 -26 กรกฎาคม 2562
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลจากการส่งบทความ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจสังคม” (Creative Innovation and Technology for Sustainable Agriculture) ซึ่งได้รับรางวัลทั้งหมด 3 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลผลงาน “ยอดเยี่ยม” ประเภท สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อสังคมและวัฒนธรรม
ผลงาน : การใช้กากชาและกากกาแฟจากสังคมชาวเขาเพื่อเป็นนวัตกรรมอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
เจ้าของผลงาน : นายอมเรศ บกสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. รางวัลนำเสนอ ภาคโปสเตอร์ ระดับชาติ “ยอดเยี่ยม” Session 6 สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ผลงาน : การสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษ โดยใช้เทคนิคการพิมพ์สกรีนสำหรับตรวจวัดไฮโปแซนทีน
เจ้าของผลงาน : นางสาวมณฑิตา มูลทองชุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. รางวัลนำเสนอ ภาคบรรยาย ระดับชาติ “ยอดเยี่ยม” Session 4 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม งานสร้างสรรค์
ผลงาน : แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนทุกเพศวัย ในย่านชุมชนผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษา : โครงการบ้านมั่นคงในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เจ้าของผลงาน : นายณพงศ์ปกรณ์ ผลินยศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

26/07/2019

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลจากงานราชมงคลวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (RMUTCON2019)

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากการส่งบทความ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10“วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจสังคม”(Creative Innovation and Technology for Sustainable Agriculture) ระหว่างวันที่ 24 -26 กรกฎาคม 2562ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี […]
26/07/2019

งานราชมงคลวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (RMUTCON2019)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 24 -26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมกับทีมผู้บริหาร ได้แก่ ผศ.ดร.สมหมาย […]
26/07/2019

พิธีมอบรางวัลและพิธีมอบธงเจ้าภาพ ในงานราชมงคลวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (RMUTCON2019)

พิธีมอบรางวัลและพิธีมอบธงเจ้าภาพ ในงานราชมงคลวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (RMUTCON2019) พิธีมอบรางวัลและพิธีมอบธงเจ้าภาพ ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจสังคม” (Creative Innovation and Technology for Sustainable Agriculture) วันที่ 26 กรกฎาคม […]
14/07/2019

พิธีเปิดงานราชมงคลวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (RMUTCON2019)

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “วิถีราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจสังคม” (Creative Innovation and Technology for Sustainable Agriculture) วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]