ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

เบอร์โทรศัพท์ : 02-549-4681-5
โทรสาร : 02-549-4680
อีเมล : ird@rmutt.ac.th
เว็บไซต์ : www.ird.rmutt.ac.th