กำหนดการสำหรับบทความฉบับสมบูรณ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) และบทความในวารสาร

วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 ก.ย. 64 เปิดรับบทคัดย่อ
31 ธ.ค. 64
30 พ.ย. 64
1 พ.ย. 64
สิ้นสุดการรับบทคัดย่อ
15 ม.ค. 65 ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ
16 ม.ค. 65  – 15 ก.พ. 65 เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ สำหรับตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) กรณีส่งตีพิมพ์ในวารสารให้ส่งหลังจากผ่านการนำเสนอแล้ว เข้าระบบ ระหว่างวันที่ 21 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
15 ก.พ. 65 สิ้นสุดการรับทความฉบับสมบูรณ์
15 มี.ค. 65 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) แล้ว
1 เม.ย 65 ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์สำหรับตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)
2 – 20 เม.ย. 65 ชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความ (อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า)
20 เม.ย. – 18 พ.ค. 65 ชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความ (อัตราค่าลงทะเบียนทั่วไป)
1 พ.ค. 65 ประกาศลำดับการนำเสนอ
10 – 15 พ.ค. 65 ผู้นำเสนออัปโหลดไฟล์ Microsoft PowerPoint (นำเสนอไม่เกิน 10 นาที) ที่ Google Drive
18 – 20 พ.ค. 65 วันงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
21 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ หลังจากผ่านการนำเสนอแล้ว เข้าระบบ สำหรับตีพิมพ์ในวารสารแนบท้ายตาราง  โดยผ่านการรีวิวให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละวารสาร

กำหนดการสำหรับการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 (4th RMUT Innovation Awards 2022)

วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 ก.ย. 64 เปิดรับแบบนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
30 ธ.ค. 64
1 พ.ย. 64
สิ้นสุดการรับแบบนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
15 ม.ค. 65 ประกาศผลการพิจารณารอบคัดเลือกของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
1 ก.พ. – 1 มี.ค. 65 ผู้สมัครยืนยันตอบรับพร้อมลงทะเบียน
2 – 20 เม.ย. 65 ชำระเงินเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า)
20 เม.ย. – 18 พ.ค. 65 ชำระเงินเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (อัตราค่าลงทะเบียนทั่วไป)
18 – 20 พ.ค. 65 วันงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
19 พ.ค. 65 ประกาศผลการพิจารณารางวัล

รางวัลการประกวด

  • รางวัลระดับดีเด่น ได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
  • รางวัลระดับดี ได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 11 รางวัล
  • รางวัลประกาศเกียรติคุณ ได้รับใบประกาศ พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท จำนวน 22 รางวัล
  • เหรียญรางวัล ทอง เงิน ทองแดง