(ร่าง) กำหนดการ งาน RMUTCON 2022
อัปเดตล่าสุด 11 พฤษภาคม 2565

ดาวน์โหลดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 4

กำหนดการสำหรับบทความฉบับสมบูรณ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) และบทความในวารสาร

วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 ก.ย. 64 เปิดรับบทคัดย่อ
31 ธ.ค. 64
30 พ.ย. 64
1 พ.ย. 64
สิ้นสุดการรับบทคัดย่อ
15 ม.ค. 65 ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ
16 ม.ค. 65  – 15 ก.พ. 65 เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ สำหรับตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) กรณีส่งตีพิมพ์ในวารสารให้ส่งหลังจากผ่านการนำเสนอแล้ว เข้าระบบ ระหว่างวันที่ 21 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
15 ก.พ. 65 สิ้นสุดการรับทความฉบับสมบูรณ์
31 มี.ค. 65
15 มี.ค. 65
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) แล้ว
1 เม.ย 65 ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์สำหรับตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)
2 – 20 เม.ย. 65 ชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความ (อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า)
20 เม.ย. – 18 พ.ค. 65 ชำระค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความ (อัตราค่าลงทะเบียนทั่วไป)
1 พ.ค. 65 ประกาศลำดับการนำเสนอ
18 – 20 พ.ค. 65 วันงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
21 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ หลังจากผ่านการนำเสนอแล้ว เข้าระบบ สำหรับตีพิมพ์ในวารสารแนบท้ายตาราง  โดยผ่านการรีวิวให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละวารสาร

กำหนดการสำหรับการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 (4th RMUT Innovation Awards)

วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 ก.ย. 64 เปิดรับแบบนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
30 ธ.ค. 64
1 พ.ย. 64
สิ้นสุดการรับแบบนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
15 ม.ค. 65 ประกาศผลการพิจารณารอบคัดเลือกของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
2 – 20 เม.ย. 65 ชำระเงินเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า)
20 เม.ย. – 18 พ.ค. 65 ชำระเงินเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (อัตราค่าลงทะเบียนทั่วไป)
18 – 20 พ.ค. 65 วันงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
19 พ.ค. 65 ประกาศผลการพิจารณารางวัล

รูปแบบการนำเสนอภาคโปสเตอร์และการประกวดสิ่งประดิษฐ์

1. ผู้นำเสนอผลงานทำโปสเตอร์ในแนวตั้ง ขนาด 90×120 เซนติเมตร
2. สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษรควรมีขนาดพอเพียงที่จะอ่านได้ใน ระยะ 1 เมตร โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย
ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี) และหน่วยงานที่สังกัด, ความเป็นมา, จุดเด่น, ความเป็นนวัตกรรม, ประโยชน์ของผลงาน, แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน เป็นต้น
3. สามารถติดตั้งโปสเตอร์และนำผลงานสิ่งประดิษฐ์มาจัดแสดง (เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์) ได้ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15:00 – 17:00 น.
4. กำหนดการ และช่วงเวลา ที่ผู้นำเสนอผลงานต้องอยู่ประจำโปสเตอร์ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

**หมายเหตุ คณะกรรมการจัดงานของสงวนสิทธิ์การนำเสนอและเผยแพร่ในทุกลักษณะสำหรับผลงานที่ไม่ได้ส่งตามขั้นตอนดังกล่าว ทันตามเวลาที่กำหนดจะไม่มีการพิจารณาคืนเงินค่าสมัคร

รางวัลการประกวด

  • รางวัลระดับดีเด่น ได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
  • รางวัลระดับดี ได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 11 รางวัล
  • รางวัลประกาศเกียรติคุณ ได้รับใบประกาศ พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท จำนวน 22 รางวัล
  • เหรียญรางวัล ทอง เงิน ทองแดง