กำหนดการ

กำหนดการสำหรับบทความฉบับสมบูรณ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) และบทความในวารสาร

วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 ก.พ. 63 เปิดรับบทคัดย่อ
15 เม.ย. 63 สิ้นสุดการรับบทคัดย่อ
1 พ.ค. 63 ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ
2 – 30 พ.ค. 63 เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ สำหรับตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) กรณีส่งตีพิมพ์ในวารสารให้ส่งหลังจากผ่านการนำเสนอแล้ว เข้าระบบ ระหว่างวันที่ 22 ก.ค. – 5 ส.ค. 63
15 ก.ค. 63 ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์สำหรับตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)
20-22 ก.ค. 63 วันงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
22 ก.ค. – 5 ส.ค. 63 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ หลังจากผ่านการนำเสนอแล้ว เข้าระบบ สำหรับตีพิมพ์ในวารสารแนบท้ายตาราง

กำหนดการสำหรับการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 1 (1st RMUT Innovation Awards 2020)

วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 ก.พ. 63
เปิดรับแบบนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
15 เม.ย. 63 สิ้นสุดการรับแบบนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
1 พ.ค. 63 ประกาศผลการพิจารณารอบคัดเลือกของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
15 พ.ค. 63 ผู้สมัครยืนยันตอบรับพร้อมลงทะเบียนและชำระเงินเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
20-22 ก.ค. 63 วันงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
21 ก.ค. 63 ประกาศผลและรับรางวัลบนเวที

รางวัลการประกวด

– รางวัลระดับดีเด่น ได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลระดับดี ได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 11 รางวัล
– รางวัลประกาศเกียรติคุณ ได้รับใบประกาศ พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท จำนวน 22 รางวัล
– เหรียญรางวัล ทอง เงิน ทองแดง