กำหนดการ

กำหนดการสำหรับบทความฉบับสมบูรณ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) และบทความในวารสาร

วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 ก.พ. 63 เปิดรับบทคัดย่อ
15 เม.ย. 63 สิ้นสุดการรับบทคัดย่อ
1 พ.ค. 63 ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ
2 – 30 พ.ค. 63 เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ สำหรับตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) กรณีส่งตีพิมพ์ในวารสารให้ส่งหลังจากผ่านการนำเสนอแล้ว เข้าระบบ ระหว่างวันที่ 22 ก.ค. – 5 ส.ค. 63
15 ก.ค. 63 ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์สำหรับตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)
20-22 ก.ค. 63 วันงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
22 ก.ค. – 5 ส.ค. 63 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ หลังจากผ่านการนำเสนอแล้ว เข้าระบบ สำหรับตีพิมพ์ในวารสารแนบท้ายตาราง

รายชื่อวารสาร

ที่ ชื่อวารสาร ISSN เจ้าของ กลุ่ม สาขา ฐานเว็บไซต์ จำนวนบทความที่รับ
1. Energies 1996-1073 Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) Q1
(IF 2.707)
– Energy
– Engineering
– Mathematics
Scopus (SJR) ส่งได้ไม่จำกัดจำนวน
2. Current Applied Science and Technology 2586-9369 สจล. Scopus Biotechnology, Environmental Science, Agricultural Technology, Food Science and other fields related to Applied Science and Technology Scopus

10 บทความ

3. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ (Journal of Safety and Health) 1905-8160 มสธ. TCI 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ThaiJo2.0 8-10 บทความ
4. Thai Journal of Nanoscience and Nanotech. 2465-5309 สจล TCI 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี OJS 10-20 บทความ
5. วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Journal of Management and Marketing 2351-0579 มทร. ธัญบุรี TCI 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ OJS 10 บทความ
6. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi 1686-8420 มทร. ธัญบุรี TCI 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ThaiJo2.0 20 – 30 บทความ
7. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี Science and Technology RMUTT Journal 2229-1547 มทร. ธัญบุรี TCI 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี OJS 10-20 บทความ
8. ราชมงคลธัญบุรี Journal of Engineering, RMUTT 1685-5280 มทร. ธัญบุรี TCI 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี OJS 10-20 บทความ
9. RMUTT Global Business and Economics Review 1905-8446 มทร. ธัญบุรี TCI 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ OJS 5 บทความ

หมายเหตุ: เล่มรายงานสืบเนื่องจากการประชุม จะเผยแพร่หลังงานประชุมในรูปแบบออนไลน์การประชุม online proceeding ในรูปแบบไฟล์ pdf ผ่านทางเว็บไซต์

กำหนดการสำหรับการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 1 (1st RMUT Innovation Awards 2020)

วัน เดือน ปี กิจกรรม
1 ก.พ. 63
เปิดรับแบบนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
15 เม.ย. 63 สิ้นสุดการรับแบบนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
1 พ.ค. 63 ประกาศผลการพิจารณารอบคัดเลือกของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
15 พ.ค. 63 ผู้สมัครยืนยันตอบรับพร้อมลงทะเบียนและชำระเงินเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
20-22 ก.ค. 63 วันงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
21 ก.ค. 63 ประกาศผลและรับรางวัลบนเวที

รางวัลการประกวด

– รางวัลระดับดีเด่น ได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลระดับดี ได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 11 รางวัล
– รางวัลประกาศเกียรติคุณ ได้รับใบประกาศ พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท จำนวน 22 รางวัล
– เหรียญรางวัล ทอง เงิน ทองแดง