อัตราค่าลงทะเบียน

 1. ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้ทั้งใบนำฝากของธนาคาร และ Internet banking ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2565

 • Bank name : Krungsri Bank
 • A/C Name : มทร.ธัญบุรี-RMUTCON 2020
 • A/C Type : Saving account
 • A/C No: 453-1-44549-2
 • Branch : Rajamangala University of Technology Thanyaburi
 • Swift Code / IBAN Code : AYUDTHBK

2. อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินเพื่อใช้ประกอบการออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน คณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่มีข้อมูลยืนยันหลักฐานในระบบเท่านั้น หากตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการจัดงานจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และจะไม่คืนเงินที่ชำระค่าลงทะเบียนมาแล้วในทุกกรณี

 • อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน สำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความ กรุณาเข้าสู่ระบบ
 • อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน สำหรับผู้เข้าร่วมส่งผลงานในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (แจ้งชำระเงิน)
 • อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน สำหรับผู้เข้าร่วมทั่วไปที่ไม่นำเสนอผลงาน กรุณากรอกแบบฟอร์ม (คลิกเพื่อลงทะเบียน)

3. เก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน และนำมาแสดงเพื่อขอรับใบเสร็จ ณ จุดลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ผู้ที่มีความประสงค์ชำระเงิน
สำหรับการนำเสนอบทความ (Onsite) การส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ และผู้เข้าร่วมงานทั่วไป 
**ขอความกรุณา walk-in ดำเนินการชำระเงิน
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ จุดลงทะเบียน เท่านั้น**

ประเภท

อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า
(2  – 20 เม.ย. 65)

อัตราค่าลงทะเบียนทั่วไป
(21 เม.ย. – 18 พ.ค. 65)

1. การนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ

 • ระดับชาติ 3,500 บาท/คน/เรื่อง
 • ระดับนานาชาติ (onsite) 5,000 บาท/คน/เรื่อง
 • ระดับนานาชาติ (online) 2,500 บาท/คน/เรื่อง

นักศึกษา

 • ระดับชาติ 2,500 บาท/คน/เรื่อง
 • ระดับนานาชาติ (onsite) 4,000 บาท/คน/เรื่อง
 • ระดับนานาชาติ (online) 2,000 บาท/คน/เรื่อง

นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ

 • ระดับชาติ 4,500 บาท/คน/เรื่อง
 • ระดับนานาชาติ (onsite) 6,000 บาท/คน/เรื่อง
 • ระดับนานาชาติ (online) 3,000 บาท/คน/เรื่อง

นักศึกษา

 • ระดับชาติ 3,000 บาท/คน/เรื่อง
 • ระดับนานาชาติ (onsite) 4,500 บาท/คน/เรื่อง
 • ระดับนานาชาติ (online) 2,500 บาท/คน/เรื่อง
2. การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ

 • 2,500 บาท/คน/ผลงาน

นักศึกษา

 • 2,000 บาท/คน/ผลงาน

นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ

 • 3,000 บาท/คน/ผลงาน

นักศึกษา

 • 2,500 บาท/คน/ผลงาน
3. ผู้เข้าร่วมทั่วไป  2,000 บาท 2,500 บาท

หมายเหตุ:

 1. อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับการประชุมในการนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ เรื่องถัดไปเรื่องละ 1,500 บาท เฉพาะกรณี first Author เท่านั้น
 2. ยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยละไม่เกิน 10 ท่าน (กรณีผู้บริหารเป็นผู้นำเสนอผลงานต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม)

สิทธิประโยชน์ตามประเภทของการลงทะเบียน

ประเภท

สิทธิประโยชน์ตามประเภทของการลงทะเบียน

1. การนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ อาหารเที่ยง 3 มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ
อาหารเย็น 1 มื้อ
 • สูจิบัตร (กำหนดการ)
 • Book of Abstract
 • กระเป๋า
 • E-Proceedings
2. การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม อาหารเที่ยง 3 มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ
อาหารเย็น 1 มื้อ
 • สูจิบัตร  (กำหนดการ)
 • เล่มรวมผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม
 • กระเป๋า
3. ผู้เข้าร่วมทั่วไป อาหารเที่ยง 3 มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ
อาหารเย็น 1 มื้อ
 • สูจิบัตร  (กำหนดการ)
 • กระเป๋า