อัตราค่าลงทะเบียน

 1. ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้ทั้งใบนำฝากของธนาคาร และ Internet banking ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2563

 • Bank name : Krungsri Bank
 • A/C Name : มทร.ธัญบุรี-RMUTCON 2020
 • A/C Type : Saving account
 • A/C No: 453-1-44549-2
 • Branch : Rajamangala University of Technology Thanyaburi
 • Swift Code / IBAN Code : AYUDTHBK

2. อัพโหลดหลักฐานการชำระเงินเพื่อใช้ประกอบการออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน คณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่มีข้อมูลยืนยันหลักฐานในระบบเท่านั้น หากตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการจัดงานจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และจะไม่คืนเงินที่ชำระค่าลงทะเบียนมาแล้วในทุกกรณี

 • อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน สำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน กรุณาเข้าสู่ระบบ
 • อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน สำหรับผู้เข้าร่วมทั่วไปที่ไม่นำเสนอผลงาน กรุณากรอกแบบฟอร์ม (คลิกเพื่อลงทะเบียน)

3. เก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน และนำมาแสดงเพื่อขอรับใบเสร็จ ณ จุดลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2563

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท

อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า

(1 – 31 พ.ค 2563)

อัตราค่าลงทะเบียนทั่วไป

(1-20 มิ.ย. 2563)

1. การนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ

–   ระดับชาติ 3,500 บาท/คน/เรื่อง

–   ระดับนานาชาติ 5,000 บาท/คน/เรื่อง

นักศึกษา

–   ระดับชาติ 2,500 บาท/คน/เรื่อง

–   ระดับนานาชาติ 4,000 บาท/คน/เรื่อง

นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ

–   ระดับชาติ 4,500 บาท/คน/เรื่อง

–   ระดับนานาชาติ 6,000 บาท/คน/เรื่อง

นักศึกษา

–   ระดับชาติ 3,000 บาท/คน/เรื่อง

ระดับนานาชาติ 4,500 บาท/คน/เรื่อง

2. การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ

–   ระดับชาติ 2,500 บาท/คน/ผลงาน

นักศึกษา

ระดับปริญญาตรี 2,000 บาท/คน/ผลงาน

นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ

–   ระดับชาติ 3,000 บาท/คน/ผลงาน

นักศึกษา

ระดับปริญญาตรี 2,500 บาท/คน/ผลงาน

3. ผู้เข้าร่วมทั่วไป

2,000 บาท

2,500 บาท

หมายเหตุ:

 1. อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับการประชุมในการนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ เรื่องถัดไปเรื่องละ 1,500 บาท เฉพาะกรณี first Author เท่านั้น
 2. ยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยละไม่เกิน 10 ท่าน (กรณีผู้บริหารเป็นผู้นำเสนอผลงานต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม)

สิทธิประโยชน์ตามประเภทของการลงทะเบียน

ประเภท

สิทธิประโยชน์ตามประเภทของการลงทะเบียน

1. การนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

อาหารเที่ยง 3 มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ

อาหารเย็น 1 มื้อ

–  สูจิบัตร (กำหนดการ)

–  Book of Abstract

–   กระเป๋า

2. การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

อาหารเที่ยง 3 มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ

อาหารเย็น 1 มื้อ

–  สูจิบัตร  (กำหนดการ)

– เล่มรวมผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม

–   กระเป๋า

3. ผู้เข้าร่วมทั่วไป

อาหารเที่ยง 3 มื้อ อาหารว่าง 6 มื้อ

อาหารเย็น 1 มื้อ

–  สูจิบัตร  (กำหนดการ)

–  กระเป๋า